Regulamin Sklepu Internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem perfekt-system.pl, prowadzonego przez Perfekt-System Gabriel Wrzosowski z siedzibą w Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 89/1, NIP: 6111278078, REGON: 020753882/
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

II. Definicje

 1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem perfekt-system.pl.
 2. Sprzedawca - Perfekt-System Gabriel Wrzosowski.
 3. Klient - osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

III. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę.
 2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi dodać wybrane produkty do koszyka, a następnie wypełnić formularz zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia.
 4. Prezentacja towarów na stronach naszego sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy. Klient akceptuje warunki w momencie otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.
 5. Po zaakceptowaniu zamówienia klienta przez sprzedającego, klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, i następuje zawarcie umowy sprzedaży.

IV. Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za zamówione produkty w następujący sposób:
 • Za pobraniem (płatność przy odbiorze)
 • Przelewem tradycyjnym na konto bankowe podane na fakturze proforma, i uwidocznione w zakładce 'kontakt', oraz w stopce strony sklepu.
 • Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU

V. Dostawa

 1. Dostawa produktów realizowana jest na terenie Polski.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba że regulamin lub umowa sprzedaży stanowią inaczej.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient jako konsument przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru..
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient jako konsument musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz jest do pobrania tutaj: LINK
 • Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 Kodeksu Cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres: Perfekt-System Gabriel Wrzosowski, 58-506 Jelenia Góra, ul Lwówecka 18, bud. 4.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wad towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub e-mailowo na adres [adres e-mail].
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Perfekt-System Gabriel Wrzosowski.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia [data].